Sosyalizm Kazanacak!
/ Enternasyonal / ISL Kongre Belgeleri 3: ISL Tüzüğü

ISL Kongre Belgeleri 3: ISL Tüzüğü

on 5 Ocak 2022 - 09:29 Kategori: Enternasyonal, ISL Dünya Kongresi Belgeleri

ISL 1. Dünya Kongresinde oy birliği ile kabul edilen tüzük aşağıdaki gibidir:

Giriş

Emperyalist kapitalist sistemin çöküşü ile  kapısı aralanan  tarihsel bir dönemin ortasında, enternasyonal örgütümüzün ilk adımlarımızı attık: 1930’lardan daha büyük bir ekonomik kriz, krizi şiddetlendiren ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan eşi görülmemiş bir salgın, çevresel yıkım ve tüm bu belalara karşı gelişen güçlü toplumsal mücadeleler dünyamızda hüküm sürüyor.

İnsanlığı tehdit eden barbarlığı yıkmak, işçileri ve diğer sömürülen ve ezilen halkları sosyalist devrimin zaferine taşımak için dünya çapında ve bir kitlesel etkiye sahip bir devrimci liderliğe duyulan ihtiyaç, belki de hiçbir zaman yaşadığımız bu zamanlardaki kadar acil olmamıştı.

Leon Troçki’nin suikastının 80. yıldönümünden kısa bir süre sonra ISL’nin ilk Dünya Kongresini gerçekleştirdik. Ölümü, yeni kurulan Dördüncü Enternasyonal’in genç güçleri için yıkıcı bir darbe olmuştu. Sağlam temeller devralmış olmasına rağmen Dördüncü Enternasyonalin liderliğini sürdürenler, hızla yolunu kaybetti. Birkaç yıl sonra Enternasyonal’in farklı eğilimlere ve akımlara tekrar tekrar bölünmesine neden olan ve önü alınamayan bir revizyonizm açığa çıktı.

Savaş sonrası dönemden beri Dördüncü Enternasyonal’i yeniden inşa etmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu ancak başarısız olundu. Dağılma daha da belirgin hale geldi. Bazı gruplar ulusal-troçkizme düştüler. Diğerleri ise belli bir kadro birikimine sahip bir partinin bir akım kurarak diğer ülkelerdeki daha küçük grupları kendi liderliği altında  bir araya getirdiği bir uluslararası örgütlenme modeline sığındı. Bu modellerin içsel zayıflığı, farklı türden siyasi ve metodolojik hatalara, kısmi ayrıntılara, dogmatizme, sekter veya oportünist sapmalara yol açtı ve sonuç olarak bürokratik işleyişi daha da derinleştirdi.  Geçmişteki krizler ve bölünmeler de son yıllarda farklı örgütlerde tanık olduğumuz krizler de tüm bunlara bağlantılı olarak kavranmalıdır.

Ne yazık ki Troçkizm içinden hiçbir uluslararası akım, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla başlayan yeni dönemden sağ salim çıkmayı ve onu takip eden çalkantılı yıllardan bugüne karşı karşıya kaldığı sınavlardan geçmeyi başaramadı. Ayrıca hiçbiri öncülük için dinamik bir çekim merkezi haline gelmedi.

Uluslararası Sosyalist Birlik’i oluşturan bizler, alçakgönüllülükle bu dinamiği tersine çevirmeye niyetliyiz. Bu nedenle, uluslararası örgüt inşa etmek için mevcut olanlardan tamamen farklı bir model savunuyoruz.

Dünyadaki duruma ilişkin olarak daha önce kuruluş konferansımızda onaylanan Programatik Temeller metninde ayrıntılı olarak açıkladığımız ortak anlayış ve somut ilkeler temelinde bir araya geldik. Marksist teoriyi, Leninizmin öğretilerini ve Lev Troçki’nin eserlerinin bayrağını taşıyoruz.

Dünyanın farklı geleneklerinden ve çok farklı bölgelerinden geldiğimiz için bazı tartışma başlıklarında anlaşmazlıklar ve farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bu, bir sorun olmaktan çok, detaylarda bizi zenginleştirecek bir konudur. Uzun süredir ayrı ayrı yürüyen örgütlerin artık aynı uluslararası örgütte bir arada var olabilmelerini, işçi sınıfının liderlik krizini tersine çevirme hedefine yönelik bir zafer ve bir zorunluluk olarak görüyoruz. Devrimci güçlerin çoğunluğunu aynı bayrak altında bir araya getirmek için çalışmak niyetindeyiz. Ortak faaliyetin zaman içinde yeni bir gelenek inşa etmemize; yeni, gelişmiş ve devrimci bir teorik, politik ve metodolojik senteze ulaşmak için gerekli olan güveni sağlayacağına inancımız tamdır.

Tek tip düşünceye veya bürokratik merkeziyetçiliğe dayalı bir enternasyonal inşasını kabul etmiyoruz. Demokratik merkeziyetçiliği savunuyoruz: Profesyonel militanlar ve hiyerarşik organizmalardan oluşan bir örgütsel yapıya sahip devrimci partiler inşa etmek ve işçilerin ve yoksul halkların önderliğini kazanmak için bürokrasiye ve reformistlere karşı mücadele etmek esastır. Kendi ulusal partilerimizi inşa ederken olmazsa olmazımız olan demokratik merkeziyetçilik prensibini uluslararası düzeye ele alırken demokratikliği merkeziyetçiliğe daha ağır basacak şekilde uygulamak; uluslararası düzeydeki siyasi tartışmaların farklı ulusal gerçekliklere, geleneklere ve liderliklere saygı duyarak gerçekleştirilmesine izin vermektedir. 

Bu tüzük, işçi sınıfı için gerçek bir liderlik olarak ISL’yi güçlendirmeye ve yeni dünya sahnesinin sunduğu zorluklar ve fırsatları başarılı bir şekilde değerlendirmeye hizmet etmektedir. Mevcut kaynakların tüm insanlığın hizmetine sunulduğu; sömürü veya baskının olmadığı bir dünya için, sosyalist bir toplum için, verdiğimiz mücadelemizi daha güçlendirmek için örgütleniyoruz.

I

ISL, kendisine bağlı ulusal örgütlerden oluşur. Bağımsız bireylerin üyeliği sadece ilgili ülkede resmi seksiyon bulunmadığı durumda kabul edilecektir.

II

ISL seksiyonları, Kurucu Konferansın ilan ettiği kurucu ilkeler, Kongreler tarafından onaylanan belgeler, sınıf mücadelesinin ana olaylarına ilişkin yapılan resmi açıklamalar tarafından yönlendirilecek ve bu çerçevede uluslararası kampanyalar yürütecektir.

III

Her ISL örgütü, uluslararası işleyişi güvence altına almak için aidatla katkıda bulunacaktır.

IV

ISL’nin ulusal seksiyonlarının yapısı ve iç işleyişi, en geniş iç demokrasi ve aynı zamanda en katı disiplin anlamına gelen demokratik merkeziyetçiliğin ilkelerine ve uygulamasına dayanmaktadır: azınlık çoğunluğa, alt üste, her bir parti üyesi partisine  tabidir. Belirleyici konularda tüm üyeler özgür tartışma hakkına sahiptir. Partinin kontrolü, parti liderlik mekanizması ile sağlanır. Parti liderliği ve sorumlu organları aşağıdan yukarıya seçilir.

V

Uluslararası örgütümüzün organlarında, anlaşmaları ve varsa farklılıkları netleştirmek için ihtiyaç duyulan tartışmalar uzlaşı yoluyla gerçekleşecektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, farklılıklardan ziyade üzerine anlaşılan noktalara öncelik verilecektir. Uluslararası kampanyalara tüm seksiyonlar katılacaktır.

VI

Her ülkede, ISL’ye bağlı ulusal seksiyon olarak tanınan yalnızca bir örgüt olabilir. ISL seksiyonunun olmadığı ülkelerde yeni ulusal seksiyonlarının tanınması, Uluslararası Yürütme Komitesi’nin sorumluluğundadır. Bu karar daha sonra Dünya Kongresi’ne onaylanmak üzere sunulur.

VII

İstisnai olarak ve Uluslararası Yürütme Komitesinde (UYK) ve ilgili ulusal seksiyonun ortak mutabakatı ile; ISL programıyla uyumlu ve uluslararası kararlarını uygulamaya istekli olan örgütler, hak ve yükümlülüklere sahip sempatizan örgüt olarak kabul edilecektir. Sempatizan örgütler Dünya Kongresinde ve diğer örgütsel organlarda istişari oy hakkına sahiptir.

VIII

UYK, toplantılarına ISL üyesi olmayan ancak entegrasyon olanakları bulunan örgütleri davet edebilir ve aynısını Kongre için de önerebilir. UYK, bu örgütlere daimi gözlemci statüsü verme yetkisine sahiptir. Her durumda, davetli misafir veya gözlemci olması teklif edilen örgütle ilgili o ülkenin resmi ISL seksiyonunun mutabakatı gereklidir.

IX

ISL’nin en yüksek organı, uluslararası örgütsel politikanın belirlendiği, kararların alındığı ve örgütsel sorunların ve iç çatışmaların nihai olarak çözüme kavuşturulduğu Dünya Kongresi’dir. Dünya Kongresi, tüm seksiyonlardan Uluslararası Yürütme Komitesi tarafından belirlenen sayıda delegenin katılımı ile gerçekleştirilir. Kongre delegeleri, kendi Ulusal Konferansları ve Kongreleri tarafından seçilmiş olmalıdır.

X

Dünya Kongresi her 2 veya 3 yılda bir olağan olarak, ya da Uluslararası Yürütme Komitesinin çağrısı veya seksiyonların üçte biri tarafından UYK’ya yapılan başvurunun değerlendirilmesinin ardından olağanüstü olarak toplanır. Olağan Dünya Kongresinden önceki hazırlık dönemi en az altı ayı kapsamalıdır; bu dönemde fikir ayrılıklarına, görüşlere, kararlara ve  bakış açılarına yönelik itirazlara her düzeyde izin verilmektedir. Bu tür farklılıklar sözlü veya yazılı olarak ifade edilebilir ve oylamaya sunulabilir. Ulusal seksiyonlar, kendi ulusal kongrelerinde bu kuralı gözetme eğiliminde olmalıdırlar.

XI

Dünya Kongresi, ISL’yi oluşturan ana örgütleri ve gelenekleri temsil eden bir Uluslararası Yürütme Komitesi (UYK) seçer. UYK, Kongreler arası dönemde uluslararası örgütün en yüksek organıdır. UYK, ISL’ nin ana yönelimlerini belirlemekten ve alınan  kararlarını uygulamaktan sorumludur. UYK, Dünya Kongresinde  en güçlü iki partiyi temsil eden delegelerin toplamının, Kongre toplam delege sayısının  üçte birini geçmemesini sağlamakla yükümlüdür.

XII

UYK’ nin üye sayısı Dünya Kongresi tarafından belirlenir. Temsil hakkı olmayan seksiyonlar, istişari oylama ile UYK toplantılarına davet edilebilir. UYK, olağan hallerde  altı ayda bir; Sekreterlik veya UYK üyelerinin üçte biri tarafından toplantıya çağrıldığında olağanüstü olarak toplanır. Ulusal bir seksiyon, UYK’ye ait olan üyelerinden birinin iptal edilmesini veya değiştirilmesini önerebilir; bu önerinin uygulanması UYK’nin çoğunluğu tarafından da onaylanmasına bağlıdır.

XIII

UYK kendi üyeleri içinden, UYK toplantıları arasında örgütün günlük liderlik ekibini oluşturan bir Uluslararası Sekretarya (US) seçer. Sekretarya; basın, medya ve sosyal ağların, bilgilendirme bültenlerinin ve örgütün tartışma bülteninin yayınlanmasından sorumludur. Uluslararası Sekretarya, seksiyonlar arası bağlantıyı kurar, uluslararası siyasi tartışmaların ve kampanyaların yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekli adımları atar.

XIV

UYK, ilgili ulusal seksiyonun daha büyük sorumluluk ve ana işi üstlendiği Uluslararası Sekreterliğin merkezi olan uluslararası genel merkezi kurar.

Geçici madde: Sekretaryanın tüm üyelerinin aynı ülkede bulunması koşulları oluşana kadar, dijital araçlar ve özel geziler yoluyla düzenli çalışma garanti edilecektir.

XV

Uluslararası Sekretaryanın genel merkezinden  uzaktaki ülkeler arasında daha iyi bağlar kurmak, siyasi ve örgütsel uyumu sağlamak için UYK, US’nin sorumluluğu altında  alt sekretarya oluşturabilir.

XVI

ISL’nin programından açık kopuş; tüzüğün bilinçli ihlali; proleter ve devrimci ahlakla bağdaşmayan veya örgütü ve üyelerini tehlikeye atan eylemler uluslararası organlarımız tarafından yaptırımlara tabi tutulacaktır. Yaptırımlar, örgüt içi kınama kararı ve geçici olarak üyelikten çıkarma ya da kesin ihraç etmeye kadar uzanabilir. Yaptırımlar derhal uygulanır. Karar bir sonraki Dünya Kongresi’ne kadar yetkili üst organa başvurarak temyiz edilebilir.

XVII

Dünya Kongresi, her biri farklı bir seksiyondan olan ve uzun bir tarafsızlık ve militan gelenek itibarına sahip 3 üyeli bir Uluslararası Etik Komisyonu seçer. Oybirliğiyle seçilen bu komisyon, proleter ve devrimci ahlaka aykırı eylemlere ilişkin vakaları inceleme ve vicdani karar verme işlevine sahiptir. Bu komisyon sadece Dünya Kongresi’ne karşı sorumludur.

Geçici madde: Uluslararası Etik Komisyonunun seçilmesi için herhangi bir koşul oluşmamışsa, UYK, bir Dünya Kongresi tarafından onaylanıncaya kadar komisyonun işlevlerini üstlenir.

ISL 1. Dünya Kongresi Belgeleri:

1-Tüm Dünyada Sınıf Mücadelesi Yükseliyor, Bu Krizi Kapitalizmin Son Krizi Yapmak İçin İleri!

2-İki Yıllık Pandemi Sürecinden Sonra Kapitalist Dünya Ekonomisi

3-ISL Tüzüğü

4-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve 8 Mart 2022 Kampanyası Kararları

5-Sosyo-Çevresel Mücadeleler Bildirgesi

6-Otoriterlik ve Faşist Tehlike Hakkında Bildirge

7-Latin Amerika Bildirgesi

8-Ortadoğu Bildirgesi

9-Güney Asya ve Afganistan Bildirgesi

10-Avrupa Bildirgesi

11-Doğu Avrupa (Eski Sovyetler Birliği) Ülkeleri Hakkında Bildirge

12-Batı Sahra Bildirgesi

13-Nikaragua Bildirgesi

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı