Sosyalizm Kazanacak!
/ Enternasyonal / ISL Kongre Belgeleri 5: Sosyo-Çevresel Mücadeleler Bildirgesi

ISL Kongre Belgeleri 5: Sosyo-Çevresel Mücadeleler Bildirgesi

on 5 Ocak 2022 - 09:38 Kategori: Enternasyonal, ISL Dünya Kongresi Belgeleri

ISL 1. Dünya Kongresi, bu başlığı 7 numaralı bültende yayınlanan katkı temelinde tartışmış  ve Kongre’deki tartışmalar ile zenginleştirmiştir.

 • Geri döndürülemez bir çöküş döneminde olan kapitalist dinamikler, genel bir uygarlık krizinin ve gezegendeki sosyo-çevresel yaşam koşullarının bozulmasındaki temel nedendir. 
 • Özellikle fosil yakıtlara dayalı enerji bağımlılığı ve irrasyonel aşırı üretim/aşırı tüketim, kapitalist endüstriyel tarımla birlikte küresel ısınma olgusuna neden olan kontrolsüz bir sera gazı salınımına neden olmaktadır.
 • Latin Amerika’da ve diğer kıtalarda, kapitalist birikim/üretim modeli “ekstraktivizm” olarak bilinir. “Ekstraktivizm” doğanın genel olarak metalaştırılması; köylülerin ve yerli topluluklarının mülksüzleştirilmesi pahasına  endüstriyel tarım, hidrolik kırma, mega madencilik için toprağa el koyma veya gayrimenkul spekülasyonu için betonlaştırma gibi kirletici-yıkıcı yöntemlere verilen genel isimdir.
 • Güney Asya’da; Hindistan, Pakistan ve Keşmir’deki büyük şehirlerde yüz milyonlarca insan hava ve su kirliliğinin etkilerine maruz kalmaktadır.  
 • Kapitalist endüstri, emekçilerin ve endüstriyel alanda bulunan insanların sağlığını derinden etkilemektedir.
 • Orta Doğu’da, Lübnan gibi ülkelerdeki altyapı krizinin bir sonucu olarak, atık sorunu gibi büyük sorunlar toplumsal sağlık felaketlerinin temelini oluşturmaktadır. 
 • Doğa ve insanların sağlığı üzerindeki tüm bu etkilerin (Brezilya’daki ormansızlaşma veya Avustralya’daki büyük yangınlar dahil) birincil nedeni kapitalist kâr arayışıdır.
 • Çevre sorunları; dünya işçilerinin ve Asya, Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika ülkelerinde yaşayan insanların çoğunluğunun açlığını ve sefaletini derinleştirmektedir.
 • Emperyalist kapitalizmin ekolojik krizinden en ciddi biçimde etkilenenler, işçi sınıfı ve yoksullar olmaktadır.
 • Hem verimlilik açısından daha etkili olan hem de çevreyi kirletmeyen (veya sosyal olarak kontrol edilebilir etkileri olan) bir üretim biçimi mümkündür. Mevcut ekonomik modeli değiştirmenin önünde hiçbir teknolojik engel yoktur: Tek engel sermayenin özel çıkarlarıdır.
 • Kapitalist sistemin sosyo-çevresel sonuçları karşısında tüm dünyada direniş hareketleri ortaya çıkmaktadır.
 • Çeşitli ekolojik yıkım biçimlerine karşı verilen yerel mücadelelere ek olarak ortaya çıkan ve özellikle gençliğin önderlik ettiği bu hareket, her ne kadar farklı ülkelerde farklı şekillerde gelişim gösterse de giderek büyümekte ve mevcut sorunları kitleselleşerek dile getirmektedir. 
 • Marksist yönteme ve Geçiş Programına dayanan devrimci sosyalistler olarak; eyleme, politikaya ve programa müdahale etmeli ve sistem karşıtı alternatifler ortaya koyarak bir yanıt üretmeliyiz.

ISL 1. Kongresi Kararları Şunlardır:

 1.  Bulunduğumuz ülkelerde meydana gelen tüm mücadele ve sosyo-çevresel eylem süreçlerine, özellikle gençliğin yer aldığı eylem süreçlerine odaklanarak, mümkün olduğunca müdahale edilecektir. Kapitalist güçler tarafından düzenlenen iklim “zirveleri”ne karşı gelişen protestolar veya uluslararası eylem gündemlerinde tüm ISL örgütlerinin ortak müdahalesi koordine edilecektir.
 2. Sürece müdahalemizi yaygınlaştırmak için farklı ülkelerde paneller, forumlar, konferanslar organize edilecek; ajitasyon ve propaganda faaliyetleri yürütülecektir.
 3. “Yeşil kapitalizm” ve reformizmin her türlüsüne karşı yazınsal üretimle tartışmaya devam edilecektir.
 4. Çevresel yıkımın karşısında ekonominin genel dönüşümü için tüm üretim ve tüketimin demokratik planlaması da dahil olmak üzere köklü bir geçiş önerebilecek, devrimci ve sosyalist bir politika geliştirebilecek tek toplumsal özne işçi sınıfıdır.
 5. En iyi öncü unsurları kazanmaya çalışmak için; ISL örgütlerimizi inşa ederek, toplumsal hareketi siyasi zemine yükseltme ihtiyacına ilişkin stratejik önerimizi bu hareketlere taşıyacağız.
 6. Bu çerçevede; 1. Kongremizde seçilen ISL liderliğiyle koordineli olarak bir Dünya Toplantısı çağrısı yapılacaktır. 

ISL 1. Dünya Kongresi Belgeleri:

1-Tüm Dünyada Sınıf Mücadelesi Yükseliyor, Bu Krizi Kapitalizmin Son Krizi Yapmak İçin İleri!

2-İki Yıllık Pandemi Sürecinden Sonra Kapitalist Dünya Ekonomisi

3-ISL Tüzüğü

4-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve 8 Mart 2022 Kampanyası Kararları

5-Sosyo-Çevresel Mücadeleler Bildirgesi

6-Otoriterlik ve Faşist Tehlike Hakkında Bildirge

7-Latin Amerika Bildirgesi

8-Ortadoğu Bildirgesi

9-Güney Asya ve Afganistan Bildirgesi

10-Avrupa Bildirgesi

11-Doğu Avrupa (Eski Sovyetler Birliği) Ülkeleri Hakkında Bildirge

12-Batı Sahra Bildirgesi

13-Nikaragua Bildirgesi

Yorumlar Kapalı

Yorumlar Kapalı