Sosyalizm Kazanacak!
/ Silahlanma Yarışı, TB2, Ukrayna – V. U. Arslan / 6BZTSIZF45DLPBYXFHQ5HOXFGU